Statut

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie „ZBUDŹMY SIĘ” (dalej: Stowarzyszenie) jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego Statutu.

§2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa. 2. Obszarem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju, na terenie innych państw, z poszanowaniem prawa właściwego.

§3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§4

Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§6

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

Rozdział II. Cele i sposoby ich realizacji

§7

Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie, wspieranie oraz prowadzenie działalności zmierzającej do:

a. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich;
b. zwiększenia efektywności działania organów państwowych oraz wzmacniania praworządnego działania tych organów;
c. udzielania pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;
d. realizacji zasady udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości;
e. świadczenia pomocy osobom skazanym i ich rodzinom, w szczególności w zakresie nauczania oraz opieki postpenitencjarnej;
f. integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności osób, wobec których toczy się albo zostało zakończone postępowanie karne

§8

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

a. monitorowanie działalności sądów powszechnych w zakresie przestrzegania praw człowieka i swobód obywatelskich, a także naczelnych zasad postępowania karnego;
b. współpracę z właściwymi organizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami oraz zakładami karnymi i aresztami śledczymi;
c. uczestnictwo w programach rządowych związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego;
d. prowadzenie działalności informacyjnej;
e. przewidziany prawem udział w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, w szczególności korzystanie z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy oraz Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy wykonawczy;
f. bezpośrednie lub pośrednie udzielanie pomocy prawnej osobom, wobec których postępowanie karne toczy się albo zostało zakończone;
g. udzielanie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w rozwijaniu kwalifikacji zawodowych oraz w poszukiwaniu pracy

2. Działalność statutowa będzie w całości finansowana z majątku stowarzyszenia.

 

Rozdział III. Członkowie Stowarzyszenia

§9

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może stać się wyłącznie osoba fizyczna, która złoży na ręce członka Zarządu pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka zwyczajnego. W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. l powyżej, Zarząd może podjąć jednomyślnie uchwałę o przyjęciu osoby ubiegającej się o członkostwo. Brak podjęcia uchwały w ww. terminie jest równoznaczny z odrzuceniem kandydatury.

3. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. W tym celu należy złożyć na ręce członka Zarządu pisemne oświadczenie o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego. W ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia oświadczenia Zarząd może podjąć jednomyślnie uchwałę o przyjęciu osoby ubiegającej się o członkostwo. Brak podjęcia uchwały w ww. terminie jest równoznaczny z odrzuceniem kandydatury.

§10

1. Członkowie zwyczajni posiadają prawo:

a. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
b. korzystania z pomocy i dorobku Stowarzyszenia przy podejmowaniu działań zmierzających do realizacji jego celów statutowych;
c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;

2. Członkowie zwyczajni są obowiązani do:

a. czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia zmierzającej do realizacji jego celów statutowych;
b. uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach członków;
c. opłacania składek członkowskich w terminie;
d. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§11

1. Członkowie wspierający posiadają prawo:

a. udziału w walnych zgromadzeniach członków, jednakże wyłącznie z głosem doradczym;
b. korzystania z pomocy i dorobku Stowarzyszenia przy podejmowaniu działań zmierzających do realizacji jego celów statutowych;
c. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia;

2. Członkowie wspierający są obowiązani do:

a. spełnienia świadczeń, które zostały przez nich zadeklarowane w oświadczeniu o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego;
b. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia

§12

1. Każdy z członków jest uprawniony do dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu. Wystąpienie ze Stowarzyszenia następuje z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji na ręce członka Zarządu. Występujący członek Stowarzyszenia obowiązany jest do zapłacenia w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji zaległych składek oraz składki za okres płatności, w którym złożył rezygnację.

2. Z następujących powodów każdy członek Stowarzyszenia może zostać pozbawiony członkostwa na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia podjętej większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu:

a. nieusprawiedliwionego niezapłacenia składek za dwa kolejne okresy składkowe;
b. rażącego naruszenia zasad statutowych oraz nieprzestrzegania postanowień lub uchwał władz Stowarzyszenia;
c. ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia

3. Osobie pozbawionej członkostwa w trybie określonym w ust. 2 powyżej przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji Zarządu o pozbawieniu członkostwa.

4. Odwołanie, o którym mowa w ust. 3 powyżej, powinno zostać złożone w formie pisemnej Zarządowi w terminie 14 dni od daty doręczenia pozbawionemu członkostwa uchwały Zarządu Stowarzyszenia. Zarząd w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania odwołania zwołuje Walne Zgromadzenie Członków celem jego rozpatrzenia.

5. Do dnia powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Członków pozbawiony członkostwa, który złożył odwołanie pozostaje zawieszony w prawach i obowiązkach członka Stowarzyszenia.

6. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje decyzję o uwzględnieniu albo odrzuceniu odwołania w drodze uchwały przyjętej bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

7. W przypadku utraty przez członka pełnej zdolność do czynności prawnych lub pozbawienia go praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu Zarząd w terminie 7 dni od dnia powzięcia wiadomości o ww. okolicznościach podejmuje uchwałę o pozbawieniu go członkostwa . Pozbawiony członkostwa obowiązany jest do zapłacenia zaległych składek oraz składki za okres płatności, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące pozbawienie go prawa członkostwa.

 

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia

§13

1. Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.

2. Zarząd składa się z 2 do 5 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata.

3. Komisja Rewizyjna składa się z 2 do 5 członków wybieranych na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata.

4. Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej są powoływani i odwoływani uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków podejmowaną w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

5. Kadencja członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej rozpoczyna się w dniu powzięcia uchwały o powołaniu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przez Walne Zgromadzenie Członków.

6. W przypadku, gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez organ, który uległ zmniejszeniu. Kadencja tak wybranego członka wygasa wraz z wygaśnięciem kadencji członków organu wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

7. W trybie określonym w ust. 6 powyżej, nie można powołać więcej niż połowy członków organu.

§14

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd nie mniej niż dwa razy w roku, zawiadamiając członków o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:

a. z własnej inicjatywy;
b. na żądanie co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej;
c. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia;

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno zostać zwołane przed upływem miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania. Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno określać jego termin, miejsce i proponowany porządek obrad, z uwzględnieniem w całości spraw wskazanych we wniosku lub żądaniu.

§15

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
b. podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu;
c. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
d. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
e. rozpatrywanie odwołania od uchwał Zarządu ws. pozbawienia członkostwa;
f. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;
g. uchwalanie budżetu;
h. podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;

2. Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów bez względu na ilość osób obecnych przy głosowaniu. Jednakże w szczególnych przypadkach przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa, dla ważności uchwał Walnego Zgromadzenia Członków wymaga się bezwzględnej lub kwalifikowanej większości głosów, w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§16

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie.

3. Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
b. sporządzanie projektów budżetu;
c. realizowanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków;
d. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
e. planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
f. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;
g. przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
h. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków;
i. ustalanie wysokości i okresów płatności składek członkowskich;

4. Uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa.

5. Członkowie Zarządu nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§17

1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący.

2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. kontrola całokształtu działalności Stowarzyszenia;
b. składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków wraz z oceną działalności Stowarzyszenia i Zarządu Stowarzyszenia;
c. wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych członków Zarządu w razie jego bezczynności;
d. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Komisji, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie lub przepisach prawa.

 

Rozdział V. Majątek Stowarzyszenia

§18

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a. obowiązkowe składki członkowskie, których wysokość i okres płatności określa Zarząd w drodze uchwały;
b. darowizny, spadki i zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej lub sponsoringu;
c. dotacje i subwencje;
d. dochody z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej;

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§19

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a. wydawania książek (PKD 58.11.Z);
b. wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
c. pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z);
d. działalności prawniczej (PKD 69.10.Z);
e. działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
f. pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
g. pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B)
h. działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z);

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§18

1. Źródłami majątku Stowarzyszenia są:

a. obowiązkowe składki członkowskie, których wysokość i okres płatności określa Zarząd w drodze uchwały;
b. darowizny, spadki i zapisy, środki pochodzące z ofiarności publicznej lub sponsoringu;
c. dotacje i subwencje;
d. dochody z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej;

2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§19

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych.

2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

a. wydawania książek (PKD 58.11.Z);
b. wydawania czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
c. pozostałej działalności wydawniczej (PKD 58.19.Z);
d. działalności prawniczej (PKD 69.10.Z);
e. działalności związanej z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z);
f. pozaszkolnych form edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z);
g. pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59.B)
h. działalności wspomagającej edukację (PKD 85.60.Z);


§20

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§21

1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia spadnie poniżej 7 (siedmiu), Walne Zgromadzenie Członków podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia. W tym celu Zarząd lub Komisja Rewizyjna zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu 14 dni od daty zmniejszenia liczby członków poniżej dozwolonego Statutem limitu.