Menu Zamknij
Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych problematyką więzień i bezpośrednią pracą ze skazanymi do udziału w Programie „Przedstawiciel skazanego” w oparciu o  art. 42 kkw

Program „Przedstawiciel skazanego” działa od 1 listopada 2017 roku i będzie prowadzony przez adw. Katarzynę Wysiadecką oraz adw. Michała Rutkowskiego

Skąd nazwa „Przedstawiciel Skazanego”?


Podstawą prawną działań podejmowanych w ramach programu ”Przedstawiciel Skazanego” przez studentów jest art. 42 kodeksu karnego wykonawczego (dalej: kkw), który daje możliwość ustanowienia przez skazanego swojego przedstawiciela przed organami władzy publicznej i innymi instytucjami, a także art. 38 § 1 kkw, który przewiduje aktywny udział społeczeństwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Czym się będziemy zajmować?

Interesują nas w szczególności następujące tematy, w ramach których będziemy podejmować konkretną interwencję i pomoc:

- warunkowe przedterminowe zwolnienie;
- przerwa w karze;
- odroczenie wykonania kary;
- ułaskawienie;
- zmiana podgrupy;
- prawo do nauki;
-prawo do kontaktów z rodziną

W jaki sposób będziemy działać?


Program „Przedstawiciel Skazanego” oferuje:

- zajęcia seminaryjne, w tym spotkania z ekspertami z dziedzin związanych z wykonaniem kary pozbawienia wolności, dyżury, podczas których studenci zapoznają się z listami od więźniów i odpisują na nie, badanie i prowadzenie indywidualnej sprawy skazanego, w tym, zbieranie informacji o jego sytuacji, sporządzanie na tej podstawie projektu opinii „Przyjaciela sądu”, reprezentacja skazanego przez sądem penitencjarnym lub przed innymi organami postępowania wykonawczego, a w miarę potrzeby, przed innymi instytucjami;
- monitoring zakładów karnych i posiedzeń sądów penitencjarnych;
- monitoring posiedzeń komisji penitencjarnych w oparciu o art.75&2 kkw;
- monitoring posiedzeń sądów w sprawach o odroczenie wykonania kary, wstrzymanie wykonania kary

Jakie są korzyści z udziału w programie Przedstawiciel Skazanego?

- uzyskanie wiedzy o prawach więźnia, możliwościach i sposobach ich realizacji;
- uzyskanie wiedzy o przebiegu kary pozbawienia wolności, na przykład, o roli funkcjonariuszy Służby Więziennej i sędziego penitencjarnego, o warunkowym przedterminowym zwolnieniu, o ograniczeniach praw i wolności skazanego;
- ćwiczenie umiejętności społecznych potrzebnych w pracy ze skazanymi, ich rodzinami oraz personelem więziennym; reprezentowanie skazanych przed sądami penitencjarnymi i innymi instytucjami życia publicznego;
- ćwiczenie umiejętności monitorowania więzień;
- udział w debacie na tematy związane z prawami skazanych

Formalności związane z rekrutacją?

Zajęcia są dostępne dla studentów III roku studiów 1.go stopnia oraz I i II roku studiów 2.go stopnia szkół wyższych wydziałów prawa, kierunku kryminologia, resocjalizacji, pedagogiki resocjalizacyjnej, psychologii;
Wszystkich zainteresowanych tym, jak faktycznie działa prawo w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności prosimy o przesyłanie swojego życiorysu oraz krótkiego listu motywacyjnego w terminie do 10 listopada każdego roku akademickiego bądź do 15 czerwca – jeśli student chciałby działać w programie „Przedstawiciel Skazanego” podczas wakacji:

na adres mailowy: poczta@zbudzmysie.pl,

pocztą na adres: ul. Burakowska 12, 01-066 Warszawa, z dopiskiem „Przedstawiciel Skazanego” Stowarzyszenie „Zbudźmy się”


W liście motywacyjnym prosimy wskazać specjalizację, skąd płynie zainteresowanie problematyką więzień, w jakim zakresie przyda się doświadczenie nabyte w Klinice w dalszej karierze,

Stały termin zajęć zostanie uzgodniony na pierwszym spotkaniu organizacyjnym.
Zajęcia trwają dwa semestry (60 godz. ćwiczeń).

Podstawą zaliczenia jest wywiązanie się z Kontraktu, w tym, ocena zaangażowania studenta w działania podejmowane w ramach programu: prowadzenie spraw więźniów, zapoznawanie się z ich listami, zamieszczanie materiałów na stronie www.zbudzmysie.pl, udział w zajęciach seminaryjnych; każde działanie jest punktowane,

Patronem programu jest adw. Michał Korolczuk, a program koordynuje adw.Katarzyna Wysiadecka w Warszawie oraz adw. Robert Ignatowicz w Białymstoku.

Reguły pracy i Kontrakt

Na odrębnej podstronie są zamieszczone Reguły uczestnictwa w programie „Przedstawiciel Skazanego” art. 42 kkw oraz Kontrakt uczestnika programu. Każdy chętny i zakwalifikowany do programu student podpisuje Kontrakt i zobowiązuje się do jego realizacji.