Menu Zamknij


Stowarzyszenie „Zbudźmy się” będzie prowadziło działalność gospodarczą opartą na modelu skandynawskim, czyli „Zdrowy Kapitalizm” to jest wytworzenie prawdziwej klasy średniej w obszarze usług doradczych oraz prawniczych.

Według statystyk adwokatów i radców prawnych jest w Polsce 39 tys., czyli dzisiaj na jednego prawnika przypada
ok. 10 tys. obywateli.

W Unii Europejskiej statystyka ta jest zgoła odmienna i na jednego prawnika przypada ok. 625 obywateli. Z kolei w Kanadzie 400 obywateli obsługiwanych jest przed jednego prawnika, a w USA jeden prawnik przypada na ok. 250 osób. Do roku 2020 r. w Polsce liczba adwokatów i radców prawnych ma się zwiększyć do 100 tys.

Polecam:

http://www.rp.pl/artykul/1205808-Adwokaci-i-radcy-prawni–do-2020-r–bedzie-ich-w-Polsce-ponad-100-tys-.html
http://blog.naveo.pl/2014/07/11/prognozy-rynku-uslug-prawniczych/
http://www.dziennikpolski24.pl/aktualnosci/a/wojna-cenowa-wsrod-prawnikow,11733178/
http://www.zw.com.pl/artykul/667897.html

Czy zna ktoś biednego adwokata?

Nie chodzi o biednych aplikantów i studentów prawa, którzy często faktycznie są biedni, ponieważ są zmuszeni do wykonywania większości pracy za adwokatów, u których odbywają obowiązkowe praktyki lub aplikację.

Część środowiska adwokackiego wciąż uważa, że jest biedna. Zapominają chyba o takich wydarzeniach jak opinie sporządzane dla spółek Skarbu Państwa (np. węglowych czy PKP) opiewających na miliony złotych.

Zapominają o ustnych umowach przy sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych.

Czy ktoś w ogóle kontroluje faktyczny przepływ gotówki w tym sektorze?

Przyjęło się, że adwokat na wstępie podaje jakąś cenę za usługę, jednocześnie wskazując, że sprawa jest skomplikowana i będzie wymagała dodatkowych nakładów, a to za uczestnictwo w rozprawie, a to za wniosek złożony do sądu albo za komplikacje, które ujawnią się podczas procesu.

Każda sprawa może być skomplikowana dla obywatela, który nie zna prawa, ale przecież adwokat prawo znać powinien, a prawo jak wiadomo ma pewne ramy, które można dostrzec w kodeksach, a jeśli konstrukcja artykułów jest możliwa do różnych interpretacji rozstrzyga taka kwestię Sąd Najwyższy.

Czyli dla zawodowego prawnika komplikacja może się pojawić w momencie, gdy zacznie uważać ,że nie musi się edukować na bieżąco i zapoznawać z literaturą specjalistyczną.

Ale czy to oznacza, że za jego brak wiedzy musi ponosić odpowiedzialność finansową obywatel? Co mają powiedzieć aplikanci i studenci, którzy często wykonują większość pracy za adwokatów to jest czytanie akt, kserowanie akt, zastępstwa procesowe itd. za pensję na poziomie 2500-4000zł. Nie musimy udawać, że poprzez takie praktyki adwokatów wielu aplikantów zaczyna sobie dorabiać poprzez usługi typu zastępstwo procesowe za 150 zł, ksero  lub fotokopie akt za 150 zł i inne typu opinia prawna itd., przykład: https://www.facebook.com/groups/zastepstwo/
Grupa liczy 21 tys. Członków.
Postępowanie Karne

Weźmy pod uwagę art.156§1 k.p.k. Prezes Sądu może udostępnić akta także innym osobom –czytaj np. dziennikarzom lub w naszym przypadku osobom godnym zaufania, czyli przedstawicielom stowarzyszeń, które przystępują do udziału w postępowaniu.

Zresztą jak bez zapoznania się aktami sprawy stowarzyszenie może realnie realizować art. 90 k.p.k. czy sporządzić opinię przyjaciela sądu – Amicus curiae.

Realizując te uprawnienia Stowarzyszenie w ramach swojej działalności rozwinie dostęp do tanich usług prawnych.


Postępowanie Cywilne

Organizacje pozarządowe określane są mianem tzw. trzeciego sektora. Szczegółową definicję znajdujemy odwołując się do konkretnego przepisu ustawy, według którego są to niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia.


Udział organizacji pozarządowych w postępowaniu cywilnym

W pojęciu organizacji pozarządowych, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mieszczą się między innymi także związki zawodowe, organizacje pracodawców oraz samorządy zawodowe. Dzięki przepisom Kodeksu postępowania cywilnego organizacje pozarządowe mają możliwość udziału w postępowaniu cywilnym. Mogą one wspomagać takie postępowanie na trzy różne sposoby. Mają one prawo wytaczać powództwa w imieniu  obywateli, przystępować do już toczących się postępowań (w każdym jego stadium) oraz mogą przedstawiać sądowi istotny dla sprawy pogląd wyrażony w uchwale lub w oświadczeniu ich organów. Organizacja by skorzystać z prawa wytoczenia powództwa lub wstąpienia do postępowania musi spełnić określone w przepisach warunki. Przede wszystkim jej zadanie statutowe nie może polegać na prowadzeniu działalności gospodarczej a jej ewentualne wystąpienie przed sądem powinno być podyktowane potrzebą ochrony praw obywateli.

Osoby te czy grupy osób nie muszą być członkami owej organizacji. Kolejnym wymogiem, który musi zostać spełniony przez organizację pozarządową jest uprzednie uzyskanie zgody osoby fizycznej, na rzecz której organizacja ta ma zamiar działać przed sądem. Zgoda koniecznie musi zostać wyrażona przez tą osobę na piśmie i zostać dołączona do pozwu lub pisma obejmującego przystąpienie do postępowania. Nie ma więc możliwości, aby organizacja przyłączyła się do postępowania wbrew woli strony lub bez jej wiedzy. W Kodeksie postępowania cywilnego znajdujemy również zamknięty katalog spraw, do których organizacje pozarządowe mogą wstępować podczas toczącego się postępowania lub wytaczać powództwa na rzecz osób fizycznych. Są to sprawy o: alimenty,  ochronę środowiska,  ochronę konsumentów, ochronę praw własności przemysłowej, ochronę równości oraz niedyskryminacji przez bezpodstawne bezpośrednie lub pośrednie zróżnicowanie praw i obowiązków obywateli, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz sprawy o uznanie postanowień wzorca umownego za niedozwolony. Nie wystarczy jednak tylko zgodność sprawy z wymienionym wyżej wykazem. Dodatkowo jej charakter musi odpowiadać  zakresowi zadań statutowych organizacji, która ma zamiar wziąć udział w postępowaniu. Kryteria odpowiedniego charakteru sprawy nie muszą być spełnione w przypadku trzeciej możliwości udziału NGO w postępowaniu cywilnym. Mowa o  prawie przedstawienia sądowi istotnego dla sprawy poglądu wyrażonego w uchwale lub w oświadczeniu.

Przedstawiając w toku postępowania tego rodzaju pogląd organizacja wspomaga i to znacznie pracę sądu, gdyż często posiada wiele informacji ze względu na charakter swojej działalności, a które często ułatwiają wydanie oceny konkretnej sprawy. Przedstawienie takiego poglądu podlega swobodnej ocenie sądu, który nie jest związany treścią uchwały lub oświadczenia. Poza omówionymi wyżej sytuacjami, za zgodą przedsiębiorcy organizacja może na jego rzecz wytoczyć powództwo lub przystąpić do niego w toczącym się postępowaniu w sporze z innym przedsiębiorcą o roszczenia wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej. Aby doszło do takiej sytuacji warunkiem jest członkostwo przedsiębiorcy w tejże organizacji. Organizacje pozarządowe wytaczające powództwa na rzecz osób fizycznych korzystają w odpowiednim zakresie z uprawnień prokuratora. Może ona między innymi składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, które uzna za celowe oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili wszczęcia postępowania albo wstąpienia organizacji do postępowania, sąd powinien doręczać jej pisma procesowe i zawiadomienia o terminach i posiedzeniach. Organizacja ma prawo również zaskarżyć każde orzeczenie sądowe, od którego służy środek odwoławczy. Udział organizacji w postępowaniu cywilnym przynosi wiele korzyści. Niestety wciąż niewiele organizacji korzysta z tych uprawnień. Prym wiedzie w tej kwestii Helsińska Fundacja Praw Człowieka


Postępowanie Administracyjne

Organ administracji nie może odmówić stowarzyszeniu udziału w postępowaniu administracyjnym na prawach strony, bez gruntownego wyjaśnienia i uzasadnienia powodów odmowy – zadecydował Naczelny Sąd Administracyjny w Krakowie.  

Zgodnie z art. 31 § 1 k.p.a. organizacja społeczna może w sprawie innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Jak wynika z uzasadnienia wyroku, skoro przepis prawa określa kryteria dopuszczenia organizacji do postępowania administracyjnego, więc ewentualna odmowa dopuszczenia stowarzyszenia do udziału w postępowaniu nie może być arbitralna, lecz musi być wynikiem szczegółowej analizy celów stowarzyszenia i wykazania, że cel konkretnego postępowania jurysdykcyjnego nie jest zbieżny ze statutowymi celami zainteresowanego stowarzyszenia.  

Stowarzyszenie, które zaskarżyło decyzję wojewody, przedstawiło swój statut, określiło powody ubiegania się o dopuszczenie do czynnego udziału w postępowaniu oraz zaprezentowało własną ocenę interesu społecznego w tej sprawie. Zdaniem NSA, rzeczą organu administracyjnego jest ocena złożonej dokumentacji oraz argumentacji pod kątem art. 31 k.p.a. Wobec powyższego, za niezgodne z prawem należy uznać uchylanie się organu administracyjnego od tego obowiązku i kwitowanie problemu lapidarną formułką, że stowarzyszenie „nie wypełniło wymogów dopuszczenia organizacji do udziału w postępowaniu administracyjnym”. Zgodnie z wyrokiem, organ administracji, domagając się udowodnienia przez stowarzyszenie interesu społecznego, przemawiającego za dopuszczeniem go do postępowania, w istocie przyjmuje negatywne domniemanie w tym zakresie. Takie stanowisko jest wyraźnie sprzeczne z konstytucyjnym prawem obywateli do stowarzyszania się (art.12). Odmowa dopuszczenia stowarzyszenia do udziału w postępowaniu na prawach strony może nastąpić pod warunkiem wykazania przez organ administracyjny, iż jest on sprzeczny z interesem społecznym. Podsumowując Stowarzyszenie może się przyłączyć do postępowania na różnych warunkach w zależności od postępowania sądowego.


Usługi prawnicze i doradcze stowarzyszenia

Nowością jest to, że stowarzyszenia będą oferowały usługi prawnicze i doradcze odpłatnie dla tych, których stać na takie usługi i korzystają z usług adwokatów, którzy zazwyczaj działają na szablonach i często nawet dane osobowe są źle wpisane we wnioskach składanych do sądów, a pobierają za taką usługę KOPIUJ-WKLEJ np. 2500 zł (przykład: wniosek o warunkowe zwolnienie wraz ze stawiennictwem przed sądem penitencjarnym). Stowarzyszenie za taka usługę weźmie co najwyżej 1000 zł i zagwarantuje realne usługi to jest pozna skazanego i jego uwarunkowania dzięki przedstawicielom skazanych, którzy interesują się losem skazanego przez dłuższy czas, a więc wniosek o warunkowe zwolnienie wyniknie z okoliczności faktycznych i sytuacji skazanego, a nie jak dotychczas prawnik pyta co może skazany załatwić (przykład: choroba, jakieś dokumenty itd.).

Przy czym środki uzyskane od obywateli korzystających odpłatnie z naszych usług zostaną przekazane na cele statutowe, w tym pomoc skazanym jak np. składanie wniosków o warunkowe zwolnienie osobom, których nie stać na korzystanie z odpłatnych usług prawnych oraz na pomoc ich rodzinom.

Celem stowarzyszenia nie będzie dorabianie się na obniżeniu kosztów usług prawniczych czy doradczych, a będzie i jest realną zmianą w funkcjonowaniu całego wymiaru sprawiedliwości począwszy od usług prawniczych, a skończywszy na orzekaniu sądów.

Czy te założenia są realne?

Otóż przykłady spraw, których się podjęliśmy:

a) Sebastian Zdzienicki – pomogliśmy za darmo,
b) Janusz Zajewski – pomagamy za darmo,
c) Stowarzyszenie Dzieci Białegostoku – pomagamy za darmo,
d) Michał Stefaniak – pomogliśmy za darmo,
e) Maria Minchberg – pomagamy za darmo, z tym że nie posiadamy w zespole specjalisty od skarg do E.T.P.C. w Strasbourgu i musimy zatrudnić prawnika do napisania takiej skargi.


Pani Maria Minchberg pytała o taką usługę adwokatów do sprawy ,która toczy się przed sądami łącznie 16 lat, a oni wycenili taką usługę od 40 000 zł do 80 000 zł.

Nasz prawnik wykona taką usługę za 1500 zł i nie będzie odbiegała pod względem formalnym od jakości usługi za 40 000 zł czy 80 000zł.

Już dziś wielu adwokatów krytykuje nasze rozwiązanie wskazując, że przez takie działania, czyli darmową pomoc prawną oraz tanie usługi prawne zaniżą także jakość tych usług.

Natomiast należy zadać sobie pytanie ile jest warty wniosek adwokata złożony do sądu, który to sąd za nic ma obowiązujące prawo i orzeka według własnego widzimisię lub pod dyktando Państwa czy silniejszej strony? Ile jest warty wniosek złożony przez przedstawiciela stowarzyszenia w tej samej konfiguracji? Tyle samo proszę Państwa.

Jeśli bierzemy realia za wyznacznik skuteczności to musimy przyznać, że jeśli sąd nie orzeka według prawa to nie ma znaczenia kwota przeznaczona za wniosek złożony do takiego sądu.


Podsumowując – dziś wnioski stowarzyszenia i adwokata bywają nic niewarte.

Ale ilu adwokatów obniżyło koszty swoich usług za składane wnioski do sądu oraz obronę przed sądem widząc, że ich rola to statystowanie? Ilu nie wyłudzało pieniędzy od poszkodowanych zdając sobie sprawę, że nic nie zdziałają?

ŻADEN! Nadal chcą wyłudzać pieniądze!

W dzisiejszych czasach skutkuje tylko nacisk społeczeństwa, a właściwie jego oburzenie i to nie zawsze, bo mamy przykład tzw. Frankowiczów, których jest 500 000 i brak reakcji w postawie rządu na haniebne praktyki stosowane przez zagraniczne banki.

Czy stowarzyszenie może coś więcej niż adwokat?

Musimy się odnosić do rzeczywistości.

Adwokaci w sprawie Michała Stefaniaka występowali około 8 lat i żaden nic nie wskórał. Po przejęciu sprawy przez adw. Michała Korolczuka i współpracy ze stowarzyszeniem „Zbudźmy się” Michał Stefaniak został uwolniony, ale to dzięki społeczeństwu, które interweniowało w sprawie aresztu trwającego 8 lat.

Sprawa Janusza Zajewskiego – adwokaci przez trzy lata nie potrafili zrobić nic poza wiecznym obiecywaniem, że w przypadku apelacji wygramy. A stowarzyszenie znalazło drogę, która skutkuje tym, iż postępowanie nabrało tempa.

Czyli skuteczność stowarzyszenia jest większa w sprawach zwykłych obywateli, niż adwokatów i to jest fakt.

Czy jest coś złego w pobieraniu od obywateli pieniędzy za skuteczne prowadzenie ich spraw przez stowarzyszenie? Czy Adwokaci bronią obywateli w sądach za darmo?

Nie! Więc uwagi adwokatów „co to za stowarzyszenie, które pobiera pieniądze za usługi” jest co najmniej nie na miejscu.

My od początku stawiamy na usługi odpłatne, bo realia nas do tego zmuszają.

Większość dotacji jest uzależniona od płynności finansowej stowarzyszenia oraz od osiągnięć stowarzyszenia. Te osiągnięcia to zrealizowane projekty przed przystąpieniem do konkursu o dotację.

Jakie szanse ma nowo powstałe stowarzyszenie z innymi działającymi na rynku?

Nadto mimo, że organizacji pozarządowych jest cała masa to większe konkursy i dotacje wygrywa garstka stałych bywalców, czyli organizacji pozarządowych.

My wychodzimy temu naprzeciw i obniżamy koszty usług prawniczych, żeby nie marnować czasu na udział w konkursie, który to udział z góry jest skazany na porażkę.


Sponsorzy

Stowarzyszenie „Zbudźmy się” wprowadza rewolucyjne zmiany we współpracy z sponsorami, czyli kolejne źródło finansowania.

Dziś sponsorzy organizacji pozarządowych mogą liczyć na reklamowanie ich logo za udzielone wsparcie. My dajemy im o wiele więcej dzięki temu, że opracowaliśmy innowację, które mogą zostać wykorzystane przez podmioty sponsorujące, a są to:

a) usługa VPN, czyli inteligentny asystent budowlany,
b) spersonalizowana chmura głównie dla małych i średnich, ale również dużych firm,
c) portal społecznościowy dający możliwość znalezienia pracownika,
d) oferty wynalazców i innowatorów jako możliwe źródło zysku poprzez inwestycję w projekt, a innowacje głownie maja się przyczynić do polepszania procesu produkcji,
e) zarządzanie własnością intelektualną jak i ochrona patentowa dla małych i średnich firm,
f) obsługa prawna w sferze przetargów dla małych i średnich firm,
g) dzięki współpracy z Business to Business Magazine możliwość reklamy sponsorów oraz darczyńców w prestiżowym Business to Business Magazine.


A dla sponsorów i darczyńców spośród obywateli nie prowadzących działalności gospodarczej możliwości realnego partycypowania w podejmowanych decyzjach przez ich miasta za sprawa www.infogmina.eu, a także możliwość składania deklaracji online pod wnioskami o referendum czy inicjatywami obywatelskimi oraz możliwość organizowania akcji typu inicjatywa ustawodawcza lub referendum.

Czyli jako stowarzyszenie nie chcemy nic za darmo i chcemy, żeby współpraca z darczyńcami była opłacalna dla obu stron.


Fundusz Inwestycyjny Społeczeństwa Obywatelskiego

Poza tym zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego inwestowania w przyszłość naszego kraju poprzez uruchomienia Funduszu Inwestycyjnego Społeczeństwa Obywatelskiego (FISO), którego celem będzie:

a) udzielanie niskoprocentowych pożyczek dla organizacji pozarządowych,
b) udzielanie niskoprocentowych pożyczek dla spółdzielni socjalnych,
( uzasadnienie tego projektu odnajdziemy na http://esfundusz.pl/) c) udzielanie niskoprocentowych i nisko kwotowych pożyczek dla obywateli,
d) udzielanie niskoprocentowych pożyczek dla nowo powstałych firm,
e) udzielanie pożyczek dla osób bezrobotnych chcących założyć działalność gospodarczą: http://www.biznes-firma.pl/jak-zdobyc-niskooprocentowana-pozyczke-na-wlasna-dzialalnosc/27895
, http://kswp.org.pl/pl/projekty/dla-bezrobotnych/czas-na-zmiany , https://www.bankier.pl/wiadomosc/Lodzkie-Prawie-8-5-mln-zl-dla-bezrobotnych-chcacych-zalozyc-wlasny-biznes-4015334.html

f) inwestycje w nowe technologie i innowacje oraz pożyczki: https://mambiznes.pl/finansowanie/dotacje-i-pozyczki-na-start


FISO zobowiązuje się także do końca swojego istnienia na przekazywanie 20% zysków na Fundację, która będzie wspierała rozwój społeczeństwa obywatelskiego i  sponsorowała stypendia dla młodych innowatorów. FISO to także miejsce, gdzie doradca finansowy pomoże znaleźć źródło finansowania projektów wysokobudżetowych oraz uzyskać wsparcie Unijne lub regionalne.

Doradca finansowy – kto to w rozumieniu FISO?

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi:

”Pożyczki na utworzenie stanowiska pracy oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej Art. 61e. Ze środków Funduszu Pracy, a także ze środków Unii Europejskiej, mogą być finansowane:

1) pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego lub poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy, podmiotom, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1 i 1a oraz ust. 1a;
1a) pożyczki na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub poszukującego pracy absolwenta, w tym skierowanych przez powiatowy urząd pracy:

a) żłobkom lub klubom dziecięcym na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć,
b) podmiotom świadczącym usługi rehabilitacyjne na utworzenie stanowiska pracy związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla zieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych;


2) pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej:

a) bezrobotnym,
b) poszukującym pracy absolwentom,
c) studentom ostatniego roku studiów,
d) poszukującym pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7;


3) usługi doradcze i szkoleniowe skierowane do osób, o których mowa w pkt 2, którym udzielono pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej.

Art. 61f. Pożyczki oraz usługi doradcze i szkoleniowe, o których mowa w art. 61e, są przyznawane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Art. 61g. 1. Pożyczek udzielają oraz usługi doradcze i szkoleniowe zapewniają pośrednicy finansowi wybierani przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

2. Pośrednikiem finansowym może zostać bank lub instytucja finansowa, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1988, z późn. zm.5)

Art. 61v. Do zadań pośredników finansowych w zakresie, o którym mowa w art. 61g ust. 1, należy w szczególności:

1) rozpatrywanie wniosków oraz zawieranie umów w sprawie udzielania pożyczek;
2) monitorowanie realizacji umów dotyczących udzielonych pożyczek;
3) bieżąca obsługa finansowa pożyczek oraz naliczanie odsetek za zwłokę od nieterminowych spłat rat pożyczek;
4) dochodzenie roszczeń z tytułu niespłaconych pożyczek;
5) opiniowanie, w zakresie finansowym oraz formalnoprawnym, wniosków pożyczkobiorców w przedmiocie umorzenia udzielonych pożyczek;
6) opiniowanie wniosków o umorzenie należności z tytułu udzielonych pożyczek;
7) przekazywanie Bankowi Gospodarstwa Krajowego skompletowanych i zweryfikowanych pod względem merytorycznym i finansowym wniosków o umorzenie pożyczek;
8) prowadzenie rozliczeń i sporządzanie sprawozdawczości dla Banku Gospodarstwa Krajowego;
9) zapewnienie dostępu do usług doradczych i szkoleniowych, o których mowa w art. 61s ust. 1;
10) przekazywanie, na wnioski starostów, informacji o wynikach monitorowania zatrudnienia przez wymagany okres bezrobotnych, poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, lub poszukujących pracy absolwentów, skierowanych przez powiatowe urzędy pracy u pożyczkobiorców, na utworzonych stanowiskach pracy.
 

FISO udzielać będzie pożyczek także podmiotom oraz organizacjom pozarządowym w przypadku nie posiadania własnego wkładu do projektu, a gdy ich projekt uzyska wsparcie z Unii Europejskiej pod warunkiem posiadania wkładu własnego. FISO jest możliwością inwestycji dla każdego.

Zyski z inwestycji w FISO:

a) zysk na poziomie 6% do 10% procent rocznie dla inwestorów,
b) zysk w postaci wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
c) zysk w postaci wspierania innowacyjności w naszym kraju,
d) zysk w postaci uzupełnienia luki finansowania organizacji pozarządowych oraz spółdzielni socjalnych, co przyczyni się do rozwoju naszego kraju.


Wszystkich zainteresowanych inwestycją zapraszamy wysyłania zgłoszeń na adres poczta@zbudzmysie.pl z dopiskiem FISO oraz kwotą planowanej inwestycji.  

Współpraca z FISO jest zgodna z naszym z statutem w kwestiach promocji zatrudnienia:

Art. 9 punkt g) udzielanie osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym pomocy w rozwijaniu kwalifikacji zawodowych oraz w poszukiwaniu pracy.
Sieć kuratorów Społecznych

Art.170§2 k.k.w. mówi, że sprawowanie dozoru może być powierzone stowarzyszeniu na wniosek stowarzyszenie lub za zgodą stowarzyszenia.

Art.175A mówi, że Prezes sądu przyznaje stowarzyszeniu na wniosek ich przedstawiciela miesięczny ryczałt z tytuły zwrotu poniesionych kosztów ze sprawowaniem dozoru.

Ryczałt ten wynosi od 4% do 8% procent kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.

A więc jakąś część środków na działania naszej sieci kuratorów będziemy pobierać od sądów.

Stowarzyszenie w pierwszej kolejności skupia się nad tym, żeby obywatele, którzy zdecydują się dołączyć do naszego projektu byli godnie wynagradzani za swoją pracę na rzecz społeczeństwa. Jest logiczne, że sam ryczałt oraz środki za realizację wywiadów środowiskowych będzie tylko zwrotem kosztów poniesionych za sprawowanie dozoru. Ale to jest jakaś podstawa, na której możemy oprzeć budowanie solidnego wynagrodzenia dla osób uczestniczących w naszych projektach. Inne formy pozyskiwania środków na wynagrodzenia dla uczestników projektu:

a) z dotacji na kampanie informacyjne i edukacyjne,
b) z prowadzenia działalności gospodarczej, z której przychody będą stanowiły podstawowe źródło finansowania naszych działań,
c) z dotacji unijnych,
d) z darowizn.


Uzasadnienie projektów

Każdy projekt realizowany przez stowarzyszenie ma wyczerpujące uzasadnienie mowiące skąd i w jaki sposób będzie czerpało środki na jego realizację.

Zanim opiszemy kolejne działania oraz pozyskiwanie środków na te cele chcemy zwrócić uwagę na to, że Stowarzyszenie będzie opierało swoje działania o zatrudnienie pracowników  i godziwe wynagrodzenie za ich pracę w celu uzyskania najwyższych standardów. Wolontariat jest tylko uzupełnieniem naszych działań.

W celu skutecznych i długotrwałych zmian w naszym państwie musimy stworzyć miejsca pracy i zagospodarować nadwyżkę humanistów, którzy skończyli już studia, a nadal nie mogą znaleźć pracy w swoich specjalizacjach.

Nadto nasz projekt posiada nie tylko uzasadnienie finansowe, ale także przyczyni się do zwalczania bezrobocia nie tylko w sektorze humanistów, ale dzięki ich pracy w sektorze ludzi wykluczonych i bezrobotnych.

„Wykluczonych” – to praca dla skazanych w trakcie i po odbyciu kary pozbawienia wolności.

Bezrobocie poprzez narzędzia do dopasowywania pracy i szukania odpowiednich pracodawców na wzorcu duńskiego państwa, gdzie czas znalezienia pracy od momentu zgłoszenia w urzędzie pracy jako bezrobotnego wynosi do miesiąca, a u nas często wynosi ponad rok, czyli czas w jakim bezrobotny jest uprawniony do świadczenia dla bezrobotnych.